قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

1
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع
2
شراب خانگیم بس می مغانه بیار
حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع
3
خدای را به می‌ام شست و شوی خرقه کنید
که من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع
4
ببین که رقص کنان می‌رود به ناله چنگ
کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع
5
به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت
که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع
6
به فیض جرعه جام تو تشنه‌ایم ولی
نمی‌کنیم دلیری نمی‌دهیم صداع
7
جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد
ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

معنی شعر:

تو فردی مهربان خوش رو مهرورز ،متواضع و خاکسار هستی به مال و منال دنیا و زر دوستان آزمند شکمباره اهمیتی نمیدهی خداوند تو را بواسطه ی این صفات نیک دوست میدارد. بدان که مشکلات و گرفتاریها دنیا با نزاع و درگیری قابل حل نیست. اطرافیان به زودی تو را درک خواهند کرد و خصوصیات برجسته و پسندیده ی تو را خواهند فهمید. آرامش خود را حفظ کن. شاکر خداوند .باش از کاری که میخواهی انجام بدهی منصرف شو؛ زیرا صلاح تو در این است.

عکس نوشته
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع از حافظ شیرازی