در عشق تو از نفع و ضرر نندیشم از عطار نیشابوری

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری

در عشق تو از نفع و ضرر نندیشم

1 در عشق تو از نفع و ضرر نندیشم چون شمع ز سوزِ پا و سر نندیشم

2 چون هیچ دگر نیست مرا جز غم تو تا هست غمت چیزِ دگر نندیشم

عکس نوشته