عفیف دین در ازه، دعا همیگویم از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

عفیف دین در ازه، دعا همیگویم

1 عفیف دین در ازه، دعا همیگویم اگر چه ما را از وی گله است صد خروار

2 بهیچ رقعه و نامه سلام ما ننوشت زهی درازه زن روسبی لوطی خوار

عکس نوشته