عفیف دین در ازه، دعا همیگویم از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

عفیف دین در ازه، دعا همیگویم

1
عفیف دین در ازه، دعا همیگویم
اگر چه ما را از وی گله است صد خروار
2
بهیچ رقعه و نامه سلام ما ننوشت
زهی درازه زن روسبی لوطی خوار
عکس نوشته
عفیف دین در ازه، دعا همیگویم از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی