گویی که هست مردم چشمم چو آبخو از عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

عمعق بخاری

گویی که هست مردم چشمم چو آبخو

1
گویی که هست مردم چشمم چو آبخو
یا خود چو ماهی است که دارد در آب خو
عکس نوشته
گویی که هست مردم چشمم چو آبخو از عمعق بخاری