اگر چه باده فرح بخش و باد گُل‌بیز است از حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

حافظ شیرازی

اگر چه باده فرح بخش و باد گُل‌بیز است

1
اگر چه باده فرح بخش و باد گُل‌بیز است
به بانگِ چنگ مخور می که محتسب تیز است
2
صُراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد
به عقل نوش که ایام، فتنه انگیز است
3
در آستینِ مُرَقَّع، پیاله پنهان کن
که همچو چَشمِ صُراحی زمانه خون‌ریز است
4
به آبِ دیده بشوییم خرقه‌ها از می
که موسمِ ورع و روزگارِ پرهیز است
5
مجوی عیشِ خوش از دورِ باژگونِ سپهر
که صاف این سَرِ خُم جمله دُردی آمیز است
6
سپهرِ برشده، پرویزنیست خون افشان
که ریزه‌اش سرِ کسری و تاجِ پرویز است
7
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
بیا که نوبتِ بغداد و وقتِ تبریز است

معنی شعر:

برای پرهیز از دردسر سعی کن کارهای خود را بدون جنجال و هیاهو انجام دهی و تمام جوانب را در نظربگیری. احتیاط بکن و از خوشی های زودگذر و اعمال نام برباد ده بپرهیز.

عکس نوشته
اگر چه باده فرح بخش و باد گُل‌بیز است از حافظ شیرازی