حیدر بابا گلدیم سنی یوخلیام (قسمت دوم منظومهٔ حیدر بابا) شهریار