ای از مژه ات غرقه به خون استادم از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

ای از مژه ات غرقه به خون استادم

1 ای از مژه ات غرقه به خون استادم وز خط تو در قید جنون استادم

2 دلداده دیده خمار آلودت عالم همه وز جمله فزون استادم

3 شیدای دو آهوی شکار اندازت صد چون من و صد هزار چون استادم

عکس نوشته