دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است، از خیام نیشابوری

خیام نیشابوری

خیام نیشابوری

خیام نیشابوری

دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است،

1
دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است،
و آن نیز که گفتی و شنیدی هیچ است،
2
سرتاسرِ آفاق دویدی هیچ است،
و آن نیز که در خانه خزیدی هیچ است.
عکس نوشته
دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است، از خیام نیشابوری