دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است، از خیام نیشابوری

خیام نیشابوری

خیام نیشابوری

خیام نیشابوری

دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است،

1 دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است، و آن نیز که گفتی و شنیدی هیچ است،

2 سرتاسرِ آفاق دویدی هیچ است، و آن نیز که در خانه خزیدی هیچ است.

عکس نوشته