ای دل هوای نفس کند خانه ات خراب از ابوالحسن فراهانی

ابوالحسن فراهانی

ابوالحسن فراهانی

ابوالحسن فراهانی

ای دل هوای نفس کند خانه ات خراب

1 ای دل هوای نفس کند خانه ات خراب ای خان و مان خراب حذر از افسانه اش

2 با آنکه پاک چشم بد و پاک زو حباب آخر هوا باب رسانید خانه اش

عکس نوشته