ابوالحسن فراهانی

دسته بندی آثار ابوالحسن فراهانی

شعر انتخابی از ابوالحسن فراهانیاز تحمل‌های من بر من تغافل می‌کند
هرچه با من می‌کند صبر و تحمل می‌کند
دل درون سینه بهر داغ دارم باغبان
خدمت گلبن برای حاطر گل می‌کند
محبوب ترین شاعران

حافظ شیرازی

( 631 اثر)
قرن : 8

سعدی شیرازی

( 1930 اثر)
قرن : 7

خیام نیشابوری

( 366 اثر)
قرن : 5

نظامی گنجوی

( 378 اثر)
قرن : 6

شهریار

( 191 اثر)
قرن : 14

سنایی غزنوی

( 1794 اثر)
قرن : 5

باباطاهر

( 368 اثر)
قرن : 5

عطار نیشابوری

( 5015 اثر)
قرن : 6

پروین اعتصامی

( 223 اثر)
قرن : 14