مفتی دین مروت ای که فلک را از کمال‌الدین اسماعیل

کمال‌الدین اسماعیل

کمال‌الدین اسماعیل

کمال‌الدین اسماعیل

مفتی دین مروت ای که فلک را

1
مفتی دین مروت ای که فلک را
آرزو آید که در رکاب تو پوید
2
دست صبا هر سپیده دم ببهاران
چهرۀ گل را بآب لطف تو شوید
3
فتوی آورده ام بحضرت عالی
کز تو همه کس جواب فتوی جوید
4
گر زدعاگو کسی بپرسد و گوید
حاصل تو زین سفرچه بود چه گوید؟
عکس نوشته
مفتی دین مروت ای که فلک را از کمال‌الدین اسماعیل