باز شد دل به درون نائره افروز فراق از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

باز شد دل به درون نائره افروز فراق

1 باز شد دل به درون نائره افروز فراق چون دهم شرح غم و غصه جانسوز فراق

2 خوابم از دیده و صبر از دل و تاب از تن شد وای من گر همه زینسان گذرد روز فراق

3 بسکه در آرزوی وصل توام غرق خیال تیر مژگان شمرم ناوک دلدوز فراق

4 دورم افکند به صد مکر و حیل از در خویش آه ازین مکتبی مساله آموز فراق

5 من نه آنم که از وصل تو کنم قطع امید خرمنم گر همه بر باد دهد سوز فراق

6 خالد سوخته از هجر تو روزش تار است شب یلداست برش غره نور روز فراق

عکس نوشته