شبی نالم شبی شبگیر نالم از باباطاهر

باباطاهر

باباطاهر

باباطاهر

شبی نالم شبی شبگیر نالم

1 شبی نالم شبی شبگیر نالم ز جور یار و چرخ پیر نالم

2 گهی همچون پلنگ تیر خورده گهی چون شیر در زنجیر نالم

عکس نوشته