خالدا کرد فلک قد ترا خم، یعنی از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی
خانه / خالد نقشبندی / مفردات (معما به نامهای خاص) / مفردات (معما به نامی خاص) شماره 135

خالدا کرد فلک قد ترا خم، یعنی

1 خالدا کرد فلک قد ترا خم، یعنی که ازین در به یقین وقت بردن رفتن تست

عکس نوشته