قاضئی مانند ملا مصطفی در سرزمین از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

قاضئی مانند ملا مصطفی در سرزمین

1 قاضئی مانند ملا مصطفی در سرزمین نیست، قاضی خود بود چون دیگران شاهد بر این

2 می‌ستاند تا نبیند نان او هرگز به خواب خواب مستی از دو چشم دلبران نازنین

عکس نوشته