در وصف علی که هر که رائی دارد از نیر تبریزی

نیر تبریزی

نیر تبریزی

نیر تبریزی
خانه / نیر تبریزی / لآلی منظومه / لآلی منظومه شماره 73

در وصف علی که هر که رائی دارد

1
در وصف علی که هر که رائی دارد
کفر است خدائی که خدائی دارد
2
لیک از نباء عظیم باید دانست
کاینطرفه خبر چه مبتدائی دارد
عکس نوشته
در وصف علی که هر که رائی دارد از نیر تبریزی