نیر تبریزی

شعر انتخابی از نیر تبریزیدل که آزاد ز زنجیر بلا و محن است
تار زلف تو و را رشتۀ جانست و تن است
بسر زلف تو سوگند که پیمان تو من
نشکنم گر چه سر زلف تو پیمان شکنست
دل خریدار دو ابروی کجت شد آری
مشتری میل سوی قوس کند کش وطنست
مهلتی دردهم ایهجر زمانی که مرا
رازها با لب آنخسرو شیرین دهن است
محبوب ترین شاعران

حافظ شیرازی

( 631 اثر)
قرن : 8

سعدی شیرازی

( 1930 اثر)
قرن : 7

خیام نیشابوری

( 366 اثر)
قرن : 5

نظامی گنجوی

( 378 اثر)
قرن : 6

شهریار

( 191 اثر)
قرن : 14

سنایی غزنوی

( 1794 اثر)
قرن : 5

باباطاهر

( 368 اثر)
قرن : 5

عطار نیشابوری

( 5015 اثر)
قرن : 6

پروین اعتصامی

( 223 اثر)
قرن : 14