ای جلوگاه ایزد دادار الوداع از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

ای جلوگاه ایزد دادار الوداع

1 ای جلوگاه ایزد دادار الوداع ای قبله گاه احمد مختار الوداع

2 ای شافع گروه گنهکار روز حشر وی واضع شکوه ستمکار الوداع

3 ای مخزن جواهر الطاف کردگار وی مکمن ذخایر ابرار الوداع

4 ای آشیان طایر ارواح اصفیا وی آستان حضرت دلدار الوداع

5 ای معبد گروه اوالوالعزم انبیا وی مقصد مهاجر و انصار الوداع

6 ای مطلع کواکب انوار ایزدی وی منبع لطایف اسرار الوداع

7 خالد چو دیر آمدی و زود می روی با شادی کم و غم بسیار الوداع

عکس نوشته