گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟ از رودکی سمرقندی

رودکی سمرقندی

رودکی سمرقندی

رودکی سمرقندی

گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟

1
گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟
به یکی جاف جاف زود غرس
2
او مرا پیش شیر بپسندد
من نتاوم برو نشسته مگس
3
گرچه نامردم است، مهر و وفاش
نشود هیچ از این دلم یرگس
4
گیردی آب جوی رز پندام
چون بود بسته بنک راه ز خس
عکس نوشته
گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟ از رودکی سمرقندی