گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟ از رودکی سمرقندی

رودکی سمرقندی

رودکی سمرقندی

رودکی سمرقندی

گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟

1 گر نه بدبختمی، مراکه فگند؟ به یکی جاف جاف زود غرس

2 او مرا پیش شیر بپسندد من نتاوم برو نشسته مگس

3 گرچه نامردم است، مهر و وفاش نشود هیچ از این دلم یرگس

4 گیردی آب جوی رز پندام چون بود بسته بنک راه ز خس

عکس نوشته