اگر مرد کاری در دوست باز است از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

اگر مرد کاری در دوست باز است

1 اگر مرد کاری در دوست باز است وگر قصه جویی، حکایت دراز است

2 بود کار آزادگان ترک هستی به ابحاث محمود و نقل ایاز است

3 گر آزاد خواهی شدن، بندگی کن هر آیینه محبوب بنده نواز است

4 ز سوز حقیقت طلب بهره ای را نه بهره به به تحریر سوز و گداز است

5 ز خود رستن و ترک دعوی نمودن ره مرد مردانه پاکباز است

6 نه خرگوش را پنجه نره شیر است نه دراج را چنگل شاهباز است

7 ز خالد شنو شرط فتح طریقت ورق شستن و خامشی و نیاز است

عکس نوشته