گر مقصر شدم به خدمت تو از سنایی غزنوی

سنایی غزنوی

سنایی غزنوی

سنایی غزنوی

گر مقصر شدم به خدمت تو

1
گر مقصر شدم به خدمت تو
بد مکن بر رهی کمانی خویش
2
بهترین خدمتست آنکه رهی
دور دارد ز تو گرانی خویش
عکس نوشته
گر مقصر شدم به خدمت تو از سنایی غزنوی