دلم بسته در حکم و فرمان اقدس از ادیب الممالک فراهانی

ادیب الممالک فراهانی

ادیب الممالک فراهانی

ادیب الممالک فراهانی

دلم بسته در حکم و فرمان اقدس

1 دلم بسته در حکم و فرمان اقدس تنم خسته از درد هجران اقدس

2 مرا دست بر سر بود خون بدامان که دستم جدا شد ز دامان اقدس

3 فتادم ز پا رفتم از دست و جانم بیکبارگی گشت قربان اقدس

4 دلم غرق خون است چون ناردانه ز هجران سیب زنخدان اقدس

5 بدست اجل شد گریبان عمرم چو بگسست دست از گریبان اقدس

6 اگر سنگ بارد بسر ز آسمانم نگردد دل از عهد و پیمان اقدس

7 امیری از این غم بمیری که گردی فدای سرو برخی جان اقدس

8 دل سنگ سوزد بحالت ولیکن نسوزد دل نامسلمان اقدس

عکس نوشته