شدم صدره به زیر سنگ طفلان در جنون پنهان از حکیم سبزواری

حکیم سبزواری

حکیم سبزواری

حکیم سبزواری

شدم صدره به زیر سنگ طفلان در جنون پنهان

1
شدم صدره به زیر سنگ طفلان در جنون پنهان
ولیکن باز پیدا کرده ما را محنت دوران
2
ببین چشم تر ما را مگو از نوح و طوفانش
که او یک بار طوفان دید و ما هر لحظه صد طوفان
3
نبخشد دیده‌ام را نور غیر از خاک آن درگه
نسازد سوز دل خاموش الا آب آن پیکان
4
دل رنجور از خود می‌رود هر لحظه چون طفل
تسلّی می‌دهندش از قدوم وی پرستاران
5
به جز آن پادشاه کشور دل در جهان اسرار
کدامین پادشه دیدی که ملک خود کند ویران
عکس نوشته
شدم صدره به زیر سنگ طفلان در جنون پنهان از حکیم سبزواری