دارد چمن ز رونق فصل بهار رنگ از طغرل احراری

طغرل احراری

طغرل احراری

طغرل احراری

دارد چمن ز رونق فصل بهار رنگ

1 دارد چمن ز رونق فصل بهار رنگ هر برگ گل گرفته مگر از هزار رنگ؟!

2 امروز در بساط گلستان به فرش ناز خوابیده است شاهد گل در کنار رنگ

3 مانند زاهدان تو به سجاده چمن از دانه‌های سبحه شبنم شمار رنگ

4 دارد به باغ عزم سفر کاروان گل گویا که می‌رود ز پی نوبهار رنگ

5 از بس که ریختم به فراقش سرشک غم چشمم برد به گریه ز شمع مزار رنگ

6 نظاره کن به باغ که فرصت غنیمت است از بس که گشته توسن گل را سوار رنگ!

7 بیرنگی است رنگ خم نیلی فلک گر نیست باور تو ازین خم برآر رنگ!

8 گل را به پیش روی تو سامان خجلت است نبود به جز عرق به رخ شرمسار رنگ

9 طغرل نگر که حضرت بیدل چه گفته است اینجاست بی‌بقا گل و بی‌اعتبار رنگ!

عکس نوشته