دیوان اشعار طغرل احراری

شعر انتخابی طغرل احراریعارضت آفتاب می‌گویم
نرگست را شهاب می‌گویم
با تو ای نور چشم حرفی چند
من ز راه صواب می‌گویم
دل ربودی مرا به تار زلف
سخن از پیچ و تاب می‌گویم
ای پری گوش جانب من کن
ماجرای عذاب می‌گویم
لاله‌آسا من از غمت داغم
خانه دل خراب می‌گویم
روزگار مرا سیه کردی
خال لعلت غراب می‌گویم
شوخ‌چشما بیا به کلبه من
با سوالت جواب می‌گویم
یاد لعلت هر آنکه کرد نمرد
این حدیث از کتاب می‌گویم
دوش کردی مرا نگه لیکن
این قدر کی حساب می‌گویم؟!
گر ز من ای طبیب پرسی رنج
جگرم را کباب می‌گویم!
ابر لطفش به سر نمی‌بارد
رشحه‌ای از سراب می‌گویم
نکته‌های وصال او طغرل
شب هجران به خواب می‌گویم!
محبوب ترین شاعران

حافظ شیرازی

( 631 اثر)
قرن : 8

سعدی شیرازی

( 1930 اثر)
قرن : 7

خیام نیشابوری

( 366 اثر)
قرن : 5

نظامی گنجوی

( 378 اثر)
قرن : 6

شهریار

( 191 اثر)
قرن : 14

سنایی غزنوی

( 1794 اثر)
قرن : 5

باباطاهر

( 368 اثر)
قرن : 5

عطار نیشابوری

( 5015 اثر)
قرن : 6

پروین اعتصامی

( 223 اثر)
قرن : 14