شد چو ماه از نسل زهرا منجلی از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی
خانه / خالد نقشبندی / مفردات (معما به نامهای خاص) / مفردات (معما به نامی خاص) شماره 149

شد چو ماه از نسل زهرا منجلی

1 شد چو ماه از نسل زهرا منجلی اختر برج شرف، سید علی

عکس نوشته