شود بس از نگاهی عارض آن تندخو رنگی از قصاب کاشانی

قصاب کاشانی

قصاب کاشانی

قصاب کاشانی

شود بس از نگاهی عارض آن تندخو رنگی

1 شود بس از نگاهی عارض آن تندخو رنگی نماید در نظرها هر زمان آن ماهرو رنگی

2 تهی گردان دل از خون جگر تا دیده تر سازی که می در جام رنگی دارد و اندر سبو رنگی

3 به درگاه خسیسان التجا کم بر که می‌بازی در این ده روزه دارد در جهان تا آبرو رنگی

4 هوای لعل نوشین لبش بیرون کن از خاطر که گرد شکّرستانش ندارد آرزو رنگی

5 برو قصاب بیرون کن ز خاطر فکر ناطق را بر خوبان نداری هیچ جا در گفتگو رنگی

عکس نوشته