خورد در نافه خون مشک ختن از رشک گیسویش از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خورد در نافه خون مشک ختن از رشک گیسویش

1 خورد در نافه خون مشک ختن از رشک گیسویش نهد سروسهی سر در قدم از قد دلجویش

2 اگر زاهد به خواب آن شوخ را بیند یقین دانم نسازد سجده را هرگز به جز محراب ابرویش

عکس نوشته