ساقی نامه حافظ شیرازی

بیا ساقی، آن می که حال آورد،
کرامت فزاید، کمال آورد،
به من ده که بس بی‌دل افتاده‌ام
وز این هر دو بی‌حاصل افتاده‌ام
بیا ساقی، آن می که عکسش ز جام
به کیخسرو و جم فرستد پیام،
بده تا بگویم به آواز نی
که جمشید کی بود و کاووس کی