جمعیت خلق را رها خواهی کرد از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

جمعیت خلق را رها خواهی کرد

1
جمعیت خلق را رها خواهی کرد
یعنی ز همه روی بما خواهی کرد
2
پیوند به دیگران ندامت دارد
محکم مکن این رشته که واخواهی کرد
عکس نوشته
جمعیت خلق را رها خواهی کرد از ابوسعید ابوالخیر