ما را به درد عشق تو جز صبر چاره چیست از جهان ملک خاتون

جهان ملک خاتون

جهان ملک خاتون

جهان ملک خاتون

ما را به درد عشق تو جز صبر چاره چیست

1 ما را به درد عشق تو جز صبر چاره چیست وز دور در جمال رخت جز نظاره چیست

2 رحمی نمی کنی به من خسته ی غریب آخر بگو که آن دل چون سنگ خاره چیست

3 دل ریش بود از سر تیغ جفای تو بر ریش بیش جور و جفا بی شماره چیست

4 سروی و در میان دو چشمم نشسته ای مقصود قد و قامتت از ما کناره چیست

5 دستم نمی رسد به گریبان وصل تو پس دامن دلم ز فراق تو پاره چیست

6 مه کیست تا که دعوی خوبی کند برت با روی دلفریب تو نور ستاره چیست

7 ای دل ز انقلاب جهان تنگ دل مشو احوال روزگار چنین است چاره چیست

عکس نوشته