تا بردی ازین دیار تشریف قدوم از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

تا بردی ازین دیار تشریف قدوم

1
تا بردی ازین دیار تشریف قدوم
بر دل رقم شوق تو دارم مرقوم
2
این قصه مرا کشت که هنگام وداع
از دولت دیدار تو گشتم محروم
عکس نوشته
تا بردی ازین دیار تشریف قدوم از ابوسعید ابوالخیر