ای آنکه ز کنهت همه کس حیرانند از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

ای آنکه ز کنهت همه کس حیرانند

1
ای آنکه ز کنهت همه کس حیرانند
دیوانه و دانا به برت یکسانند
2
القصه ز تو غیر تو کس واقف نیست
نازم به تقدس تو ای بی‌مانند
عکس نوشته
ای آنکه ز کنهت همه کس حیرانند از خالد نقشبندی