داورا ای که خاک پای ترا از قاآنی

قاآنی

قاآنی

قاآنی
خانه / قاآنی / قطعات / قطعه شماره 566

داورا ای که خاک پای ترا

1
داورا ای که خاک پای ترا
شاه انجم به دیدگان رفته
2
هفته‌ای می‌رودکه شاهد بخت
رخ به جلباب غصه بنهفته
3
زانکه مداح خود به مثقب فکر
در مدیح تو گوهری سفته
4
کس بدان پایه مدح نشنیده
کس بدان مایه شعر ناگفته
5
لیک از آن کاخ مدیح دلکش را
داور روزگار نشنفته
6
فکرتش ازکلال پژمرده
خاطرش از ملال آشفته
7
چه شودگر شود ز رحمت تو
مستفیض این روان آلفته
8
باد از یمن طالع بیدار
بدسگالت به خاک و خون خفته
عکس نوشته
داورا ای که خاک پای ترا از قاآنی