بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب

1
بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب
بی‌خاتم دین ملک سلیمان مطلب
2
گر منزلت هر دو جهان میخواهی
آزار دل هیچ مسلمان مطلب
عکس نوشته
بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب از ابوسعید ابوالخیر