دل در غم عشق تو برومند بود از خلیل‌الله خلیلی

خلیل‌الله خلیلی

خلیل‌الله خلیلی

خلیل‌الله خلیلی

دل در غم عشق تو برومند بود

1
دل در غم عشق تو برومند بود
در پرتو دیدار تو خرسند بود
2
بگذاشته ام در کف و گویم هر روز
در شهر شما بهای دل چند بود
عکس نوشته
دل در غم عشق تو برومند بود از خلیل‌الله خلیلی