دستی که زدی به ناز در زلف تو چنگ از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

دستی که زدی به ناز در زلف تو چنگ

1
دستی که زدی به ناز در زلف تو چنگ
چشمی که زدیدنت زدل بردی زنگ
2
آن چشم ببست بی توام دیده به خون
و آن دست بکوفت بی توام سینه به سنگ
عکس نوشته
دستی که زدی به ناز در زلف تو چنگ از ابوسعید ابوالخیر