تا مدرسه و مناره ویران نشود از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

تا مدرسه و مناره ویران نشود

1
تا مدرسه و مناره ویران نشود
این کار قلندری به سامان نشود
2
تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود
یک بنده حقیقة مسلمان نشود
عکس نوشته
تا مدرسه و مناره ویران نشود از ابوسعید ابوالخیر