نه از سر کار با خلل می‌ترسم از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

نه از سر کار با خلل می‌ترسم

1
نه از سر کار با خلل می‌ترسم
نه نیز ز تقصیر عمل می‌ترسم
2
ترسم ز گناه نیست آمرزش هست
از سابقهٔ روز ازل می‌ترسم
عکس نوشته
نه از سر کار با خلل می‌ترسم از ابوسعید ابوالخیر