جمال عشق قدیم است و مابقی محدث از جامی

جامی

جامی

جامی

جمال عشق قدیم است و مابقی محدث

1
جمال عشق قدیم است و مابقی محدث
مجال دخل ندارد خرد درین مبحث
2
ازان جمال یکی جلوه بایدم دم مرگ
که بیخودم فکند از ممات تا مبعث
3
به وصف شاهد ژولیده موی گرد آلود
اشارتیست عجب «رب اغبر اشعث »
4
نماز عشق و ولا را به قبله گاه قدم
نخست شرط طهارت بود ز لوث حدث
5
به صیدگاه شه عشق عرضه ده خود را
که لطف او نکند فرق از سمین تا غث
6
به سوی عشق ندای رحیل بانگ نی است
لقداتاک نداء الرحیل کم تلبث
7
ز فیض پیر مغان یافت این نظر جامی
که در صحیفه هستی ندید نقش عبث
عکس نوشته
جمال عشق قدیم است و مابقی محدث از جامی