از فرقت تو در تنم از جان بار است از مجد همگر

مجد همگر

مجد همگر

مجد همگر

از فرقت تو در تنم از جان بار است

1
از فرقت تو در تنم از جان بار است
بی دیدنت ازدیده مرا آزار است
2
بی قد تو باغ بر دلم زندان است
بی رنگ رخ تو گل به چشمم خار است
عکس نوشته
از فرقت تو در تنم از جان بار است از مجد همگر