از درد نشان مده که در جان تو نیست از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

از درد نشان مده که در جان تو نیست

1
از درد نشان مده که در جان تو نیست
بگذر ز ولایتیکه آن زان تو نیست
2
از بی‌خردی بود که با جوهریان
لاف از گهری زنی که در کان تو نیست
عکس نوشته
از درد نشان مده که در جان تو نیست از ابوسعید ابوالخیر