ما را نبود دلی که خرم گردد از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ما را نبود دلی که خرم گردد

1
ما را نبود دلی که خرم گردد
خود بر سر کوی ما طرب کم گردد
2
هر شادی عالم که بما روی نهد
چون بر سر کوی ما رسد غم گردد
عکس نوشته
ما را نبود دلی که خرم گردد از ابوسعید ابوالخیر