شادم بدمی کز آرزویت گذرد از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

شادم بدمی کز آرزویت گذرد

1
شادم بدمی کز آرزویت گذرد
خوشدل بحدیثی که ز رویت گذرد
2
نازم بدو چشمی که به سویت نگرد
بوسم کف پایی که به کویت گذرد
عکس نوشته
شادم بدمی کز آرزویت گذرد از ابوسعید ابوالخیر