غلامی میکنم تا زنده باشم از اوحدی مراغه‌ای

اوحدی مراغه‌ای

اوحدی مراغه‌ای

اوحدی مراغه‌ای
خانه / اوحدی مراغه‌ای / منطق‌العشاق / منطق‌العشاق شماره 1126

غلامی میکنم تا زنده باشم

1
غلامی میکنم تا زنده باشم
بمیرم، همچنانت بنده باشم
2
مرا دم بعد ازین امیدواری
روان گردان، به امیدی که داری
عکس نوشته
غلامی میکنم تا زنده باشم از اوحدی مراغه‌ای