هجران اگر نکردی آهنگ زندگانی از رضی‌الدین آرتیمانی

رضی‌الدین آرتیمانی

رضی‌الدین آرتیمانی

رضی‌الدین آرتیمانی

هجران اگر نکردی آهنگ زندگانی

1
هجران اگر نکردی آهنگ زندگانی
بیچاره جان چه کردی با ننگ زندگانی
2
داراست هر که جان برد از چنگ مرگ بیرون
ما جان به مرگ بردیم از چنگ زندگانی
3
بی‌عشق کس ممیراد، بی درد کس مماناد
کان عار مرگ باشد وین ننگ زندگانی
4
میبرد زندگانی گر جان ز چنگ مردن
کس جان بدر نمیبرد از چنگ زندگانی
5
ای آنکه سنگ کوبی بر سینه از غم مرگ
گویا سرت نخورد است بر سنگ زندگانی
6
ای آنکه زندگی را بر مرگ می‌گزینی
یا رَب مبارک بادت او‌رنگ زندگانی
7
پیوسته زندگانی در جنگ بود با ما
با مرگ صلح کردیم از ننگ زندگانی
8
دوری او رضی را نزدیک گشته گویا
کاثار مرگ پیداست از رنگ زندگانی
عکس نوشته
هجران اگر نکردی آهنگ زندگانی از رضی‌الدین آرتیمانی