از دیدهٔ سنگ خون چکاند غم تو از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

از دیدهٔ سنگ خون چکاند غم تو

1
از دیدهٔ سنگ خون چکاند غم تو
بیگانه و آشنا نداند غم تو
2
دم در کشم و غمت همه نوش کنم
تا از پس من به کس نماند غم تو
عکس نوشته
از دیدهٔ سنگ خون چکاند غم تو از ابوسعید ابوالخیر