ابروی تو هرکه دید ای ماه از جامی

جامی

جامی

جامی

ابروی تو هرکه دید ای ماه

1
ابروی تو هرکه دید ای ماه
زد نعره که الهلال والله
2
از عرش گذشت دست همت
وز فرش حریم توست کوتاه
3
خواهم به هوای تو بتان را
کس نیست تورا چو من هواخواه
4
هیچ است دهانت لیکن از وی
افتاده بسی سخن در افواه
5
باما چه رود گهی که آیی
زآینده کسی نباشد آگاه
6
هرکس که نهاد در رهت روی
کی پشت نهد به مسند جاه
7
جامی که عزیزی جهان یافت
قد عز بذله لمولاء
عکس نوشته
ابروی تو هرکه دید ای ماه از جامی