بجز تو خاطر این بوالهوس نمی گیرد از خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

خالد نقشبندی

بجز تو خاطر این بوالهوس نمی گیرد

1
بجز تو خاطر این بوالهوس نمی گیرد
به گوش خفته صدای جرس نمی گیرد
2
سوای شهد انیسی مگس نمی گیرد
دلم به غیر تو الفت به کس نمی گیرد
3
چو عشق مغز بود عقل پوست نتوان کرد
به پند زاهد فردوس دوست نتوان کرد
4
به قول مدعی ار صد نکوست نتوان کرد
به حرف زشت کسان ترک دوست نتوان کرد
عکس نوشته
بجز تو خاطر این بوالهوس نمی گیرد از خالد نقشبندی