ای چارده ساله مه که در حسن و جمال از ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

ای چارده ساله مه که در حسن و جمال

1
ای چارده ساله مه که در حسن و جمال
همچون مه چارده رسیدی بکمال
2
یا رب نرسد به حسنت آسیب زوال
در چارده سالگی بمانی صد سال
عکس نوشته
ای چارده ساله مه که در حسن و جمال از ابوسعید ابوالخیر